תכנות מונחה עצמים בשפת

מהו תכנות מונחה עצמים

יישום OOP ב-

סיכום