יצירת מסמך עברי תקין

גירסת ה-

התוכנה המייצרת

הגופנים