הרישיון הציבורי הכללי של

מבוא

הרישיון הציבורי הכללי של

תניות ותנאים להעתקה, הפצה ושינוי

העדר אחריות

סוף התניות והתנאים

איך להחיל תנאים אלה על התוכניות החדשות שלך