הגדרות רשת בדביאן

רשת בסיסית

dns

hostname

routing